ระบบฐานข้อมูล BIG DATA

118

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

56

ตาราง
รร.ไม่มีนักเรียน

1

ตาราง
รร.เปิด อ.3

55

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

116

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

117

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

35

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

1

ตาราง

1,332

ห้องเรียน
ตาราง

23,717

นักเรียน
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

183

ครูและบุคลากร

สนง.
63
รร.
120
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2567

ตาราง

183

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 1 /1%
ปฐมวัย - ประถมฯ81 /69%
ปฐมวัย - ม.ต้น34 /29%
ปฐมวัย - ม.ปลาย1 /1%
ประถมฯ1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 56 /47%
ขนาดกลาง 56 /47%
ขนาดใหญ่ 5 /4%
ขนาดใหญ่พิเศษ 1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 56 /47%
ขนาดที่ 2 31 /26%
ขนาดที่ 3 13 /11%
ขนาดที่ 4 9 /8%
ขนาดที่ 5 8 /7%
ขนาดที่ 6 1 /1%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษา ม.3
ยังไม่มีข้อมูล
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
118 โรงเรียน

4 อำเภอ
เมืองประจวบคีรีขันธ์

35 โรงเรียน

ตาราง
ทับสะแก

25 โรงเรียน

ตาราง
บางสะพาน

36 โรงเรียน

ตาราง
บางสะพานน้อย

22 โรงเรียน

ตาราง

14 เครือข่าย
ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 1 (บ่อนอก)

8 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 3 (แม่รำพึง พงศ์ประศาสน์)

7 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล)

10 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน)

8 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง)

10 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช)

4 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย)

12 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 3 (ประจวบ เกาะหลัก)

4 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย)

11 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน)

8 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง)

11 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 3 (แสงอรุณ ห้วยยาง)

6 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ)

11 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 2 (ชัยเกษม)

8 โรงเรียน

ตาราง
239/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
Version.DLICT-PCK1