ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

0

เพศชาย /nan%
เพศหญิง /nan%

ในโรงเรียน

0

เพศชาย /nan%
เพศหญิง /nan%

ในสำนักงาน

63

ศึกษานิเทศก์9 /14%
นักทรัพยากรบุคคล7 /11%
นักจัดการงานทั่วไป6 /10%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน5 /8%
เจ้าพนักงานธุรการ5 /8%
นักวิชาการเงินและบัญชี4 /6%
ช่างไม้4 /6%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /5%
ผู้อำนวยการกลุ่ม3 /5%
พนักงานขับรถยนต์2 /3%
นักวิชาการคอมพิวเตอร์2 /3%
นักวิชาการศึกษา2 /3%
นักวิชาการพัสดุ2 /3%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /2%
นิติกร1 /2%
นักจิตวิทยาโรงเรียน1 /2%
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์1 /2%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /2%
เจ้าหน้าที่ธุรการ1 /2%
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านลูกเสือ1 /2%
พนักงานพิมพ์1 /2%
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1 /2%

ในโรงเรียน

120

ผู้อำนวยการโรงเรียน117 /98%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน2 /2%
ครู1 /1%

ในสำนักงาน

0

ในโรงเรียน

0

ในสำนักงาน

0

ในโรงเรียน

0


ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
239/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
Version.DLICT-PCK1