ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกตำแหน่ง

รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนครูพนักงานราชการรวม
77010016 วัดปากคลองเกลียวเมืองประจวบคีรีขันธ์บ่อนอกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 1 (บ่อนอก) 00000
77010017 บ้านท่าฝางเมืองประจวบคีรีขันธ์บ่อนอกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 1 (บ่อนอก) 00000
77010019 วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)เมืองประจวบคีรีขันธ์บ่อนอกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 1 (บ่อนอก) 00000
77010020 บ้านคอกช้างเมืองประจวบคีรีขันธ์บ่อนอกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 1 (บ่อนอก) 00000
77010021 บ้านหนองปุหลกเมืองประจวบคีรีขันธ์บ่อนอกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 1 (บ่อนอก) 00000
77010022 บ้านยุบพริกเมืองประจวบคีรีขันธ์บ่อนอกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 1 (บ่อนอก) 00000
77010023 บ้านคลองชายธงเมืองประจวบคีรีขันธ์บ่อนอกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 1 (บ่อนอก) 00000
77010024 ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์เมืองประจวบคีรีขันธ์บ่อนอกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 1 (บ่อนอก) 00000
77010029 บ้านบึงเมืองประจวบคีรีขันธ์อ่าวน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 00000
77010030 บ้านคั่นกระไดเมืองประจวบคีรีขันธ์อ่าวน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 00000
77010031 บ้านอ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์อ่าวน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 00000
77010026 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 3 (ประจวบ เกาะหลัก) 00000
77010035 บ้านย่านซื่อเมืองประจวบคีรีขันธ์อ่าวน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 00000
77010036 ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง)เมืองประจวบคีรีขันธ์อ่าวน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 00000
77010037 สามัคคีร่วมจิตเมืองประจวบคีรีขันธ์อ่าวน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 00000
77010038 วังมะเดื่อเมืองประจวบคีรีขันธ์อ่าวน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 00000
77010039 ประชาบูรณะวิทยาเมืองประจวบคีรีขันธ์อ่าวน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 00000
77010040 หาดสนุกราษฏร์บำรุงเมืองประจวบคีรีขันธ์อ่าวน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 00000
77010027 ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์เมืองประจวบคีรีขันธ์อ่าวน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 00000
77010032 บ้านหนองเสือเมืองประจวบคีรีขันธ์อ่าวน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 00000
77010001 บ้านหนองกกเมืองประจวบคีรีขันธ์เกาะหลักศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 3 (ประจวบ เกาะหลัก) 00000
77010002 บ้านทุ่งเคล็ดเมืองประจวบคีรีขันธ์เกาะหลักศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 3 (ประจวบ เกาะหลัก) 00000
77010025 อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)เมืองประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 3 (ประจวบ เกาะหลัก) 00000
77010034 เนินแก้ววิทยาคารเมืองประจวบคีรีขันธ์อ่าวน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 00000
77010005 ด่านสิงขรเมืองประจวบคีรีขันธ์คลองวาฬศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) 00000
77010006 อุดมราชภักดีเมืองประจวบคีรีขันธ์คลองวาฬศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) 00000
77010007 บ้านทางหวายเมืองประจวบคีรีขันธ์คลองวาฬศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) 00000
77010008 บ้านหนองหินเมืองประจวบคีรีขันธ์คลองวาฬศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) 00000
77010009 บ้านคลองวาฬเมืองประจวบคีรีขันธ์คลองวาฬศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) 00000
77010010 บ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72เมืองประจวบคีรีขันธ์คลองวาฬศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) 00000
77010011 บ้านห้วยใหญ่เมืองประจวบคีรีขันธ์คลองวาฬศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) 00000
77010012 เศรษฐพานิชวิทยาเมืองประจวบคีรีขันธ์ห้วยทรายศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) 00000
77010013 พัฒนาประชานุเคราะห์เมืองประจวบคีรีขันธ์ห้วยทรายศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) 00000
77010014 บ้านห้วยน้ำพุเมืองประจวบคีรีขันธ์ห้วยทรายศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) 00000
77010015 ประชารังสรรค์เมืองประจวบคีรีขันธ์ห้วยทรายศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) 00000
77010058 บ้านเนินดินแดงทับสะแกห้วยยางศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 3 (แสงอรุณ ห้วยยาง) 00000
77010059 ประชาพิทักษ์ทับสะแกห้วยยางศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 3 (แสงอรุณ ห้วยยาง) 00000
77010060 บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35ทับสะแกห้วยยางศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 3 (แสงอรุณ ห้วยยาง) 00000
77010061 บ้านทุ่งยาวทับสะแกห้วยยางศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 3 (แสงอรุณ ห้วยยาง) 00000
77010056 บ้านไร่ในทับสะแกแสงอรุณศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 3 (แสงอรุณ ห้วยยาง) 00000
77010057 บ้านหินเทินทับสะแกแสงอรุณศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 3 (แสงอรุณ ห้วยยาง) 00000
77010048 วัดทุ่งประดู่ทับสะแกทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) 00000
77010049 อนุบาลทับสะแกทับสะแกทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) 00000
77010050 บ้านดอนทรายทับสะแกนาหูกวางศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 00000
77010051 ประชาราษฏร์บำรุงทับสะแกนาหูกวางศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 00000
77010052 สมาคมเลขานุการสตรี 2ทับสะแกนาหูกวางศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 00000
77010041 บ้านพุตะแบกทับสะแกเขาล้านศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) 00000
77010042 วัดทุ่งกลางทับสะแกเขาล้านศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) 00000
77010043 บ้านดอนใจดีทับสะแกเขาล้านศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) 00000
77010044 บ้านมะเดื่อทองทับสะแกเขาล้านศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) 00000
77010053 บ้านเหมืองแร่ทับสะแกนาหูกวางศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 00000
77010045 วัดนาหูกวางทับสะแกเขาล้านศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) 00000
77010046 วัดนาล้อมทับสะแกเขาล้านศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) 00000
77010054 บ้านทุ่งตาแก้วทับสะแกนาหูกวางศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 00000
77010055 อ่างทองพัฒนาทับสะแกนาหูกวางศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 00000
77010062 บ้านอ่างทองทับสะแกอ่างทองศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 00000
77010063 บ้านสีดางามทับสะแกอ่างทองศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 00000
77010064 บ้านวังยางทับสะแกอ่างทองศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 00000
77010065 วัดหนองหอยทับสะแกอ่างทองศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 00000
77010067 บ้านหนองมะค่าทับสะแกอ่างทองศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 00000
77010092 วัดถ้ำคีรีวงศ์บางสะพานธงชัยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 00000
77010089 บ้านหนองมงคลบางสะพานธงชัยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 00000
77010101 บ้านดอนสำราญบางสะพานแม่รำพึงศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 3 (แม่รำพึง พงศ์ประศาสน์) 00000
77010091 บ้านหนองระแวงบางสะพานธงชัยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 00000
77010087 วัดธงชัยธรรมจักรบางสะพานธงชัยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 00000
77010088 วัดดอนยางบางสะพานธงชัยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 00000
77010080 บ้านยางเขาบางสะพานชัยเกษมศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 2 (ชัยเกษม) 00000
77010081 บ้านหนองหญ้าปล้องบางสะพานชัยเกษมศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 2 (ชัยเกษม) 00000
77010076 บ้านมรสวบบางสะพานชัยเกษมศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 2 (ชัยเกษม) 00000
77010077 บ้านเขามันบางสะพานชัยเกษมศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 2 (ชัยเกษม) 00000
77010078 สมาคมเลขานุการสตรี 1บางสะพานชัยเกษมศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 2 (ชัยเกษม) 00000
77010079 บ้านหนองจันทร์บางสะพานชัยเกษมศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 2 (ชัยเกษม) 00000
77010074 ไตรกิตทัตตานนท์บางสะพานชัยเกษมศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 2 (ชัยเกษม) 00000
77010075 บ้านดงไม้งามบางสะพานชัยเกษมศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 2 (ชัยเกษม) 00000
77010068 บ้านห้วยทรายขาวบางสะพานกำเนิดนพคุณศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 00000
77010069 บ้านดอนทองบางสะพานกำเนิดนพคุณศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 00000
77010070 วัดนาผักขวงบางสะพานกำเนิดนพคุณศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 00000
77010071 บ้านถ้ำเขาน้อยบางสะพานกำเนิดนพคุณศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 00000
77010072 บ้านดอนสง่าบางสะพานกำเนิดนพคุณศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 00000
77010100 บ้านท่าขามบางสะพานแม่รำพึงศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 3 (แม่รำพึง พงศ์ประศาสน์) 00000
77010095 บ้านหินกองบางสะพานพงศ์ประศาสน์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 3 (แม่รำพึง พงศ์ประศาสน์) 00000
77010096 บ้านชะม่วงบางสะพานพงศ์ประศาสน์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 3 (แม่รำพึง พงศ์ประศาสน์) 00000
77010097 บ้านสวนหลวงบางสะพานพงศ์ประศาสน์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 3 (แม่รำพึง พงศ์ประศาสน์) 00000
77010099 บางสะพานบางสะพานแม่รำพึงศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 3 (แม่รำพึง พงศ์ประศาสน์) 00000
77010098 บ้านห้วยแก้วบางสะพานพงศ์ประศาสน์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 3 (แม่รำพึง พงศ์ประศาสน์) 00000
77010073 อนุบาลบางสะพานบางสะพานกำเนิดนพคุณศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 00000
77010104 บ้านวังน้ำเขียวบางสะพานร่อนทองศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 00000
77010106 บ้านทุ่งเชือกบางสะพานร่อนทองศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 00000
77010107 บ้านดอนสำนักบางสะพานร่อนทองศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 00000
77010082 บ้านวังยาวบางสะพานทองมงคลศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 00000
77010083 บ้านทองมงคลบางสะพานทองมงคลศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 00000
77010084 บ้านราษฏร์ประสงค์บางสะพานทองมงคลศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 00000
77010085 บ้านธรรมรัตน์บางสะพานทองมงคลศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 00000
77010105 ธนาคารออมสินบางสะพานร่อนทองศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 00000
77010103 บ้านคลองลอยบางสะพานร่อนทองศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 00000
77010086 บ้านในล็อคบางสะพานทองมงคลศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 00000
77010124 บ้านบางสะพานน้อยบางสะพานน้อยบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 00000
77010125 วัดดอนตะเคียนบางสะพานน้อยบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 00000
77010126 บ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์)บางสะพานน้อยบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 00000
77010122 บ้านหนองฆ้องบางสะพานน้อยบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 00000
77010123 บ้านทุ่งไทรบางสะพานน้อยบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 00000
77010127 บ้านทุ่งกะโตนบางสะพานน้อยปากแพรกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 00000
77010128 บ้านหนองห้วยฝาดบางสะพานน้อยปากแพรกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 00000
77010119 บ้านห้วยสักบางสะพานน้อยทรายทองศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 00000
77010120 บ้านทุ่งสีเสียดบางสะพานน้อยทรายทองศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 00000
77010121 บ้านทรายทองบางสะพานน้อยทรายทองศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 00000
77010113 บ้านไชยราชบางสะพานน้อยไชยราชศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) 00000
77010114 อนุบาลบางสะพานน้อยบางสะพานน้อยช้างแรกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 00000
77010108 มูลนิธิศึกษาบางสะพานน้อยช้างแรกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 00000
77010109 บ้านไร่บนสามัคคีบางสะพานน้อยช้างแรกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 00000
77010110 บ้านบางเจริญบางสะพานน้อยไชยราชศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) 00000
77010111 บ้านทองอินทร์บางสะพานน้อยไชยราชศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) 00000
77010112 บ้านช้างเผือกบางสะพานน้อยไชยราชศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) 00000
77010129 วัดเขาราษฎร์บำรุงบางสะพานน้อยปากแพรกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 00000
77010130 บ้านปากแพรกบางสะพานน้อยปากแพรกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 00000
77010115 บ้านบางเบิดบางสะพานน้อยทรายทองศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 00000
77010116 บ้านฝั่งแดงบางสะพานน้อยทรายทองศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 00000
77010117 วัดกำมะเสนบางสะพานน้อยทรายทองศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 00000
239/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
Version.DLICT-PCK1