สพป.ปข.๑.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1394376770
15%
5913:1
อนุบาล 21,1101,0762,186
41%
13416:1
อนุบาล 31,2361,0942,330
44%
13817:1
ระดับปฐมวัย2,7402,5465,286
22%
33116:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,4781,3212,799
18%
14719:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,3691,2152,584
16%
14318:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,3741,2232,597
16%
14718:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,2971,1592,456
16%
14417:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,3791,3122,691
17%
14818:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,3621,2712,633
17%
14518:1
ระดับประถมศึกษา8,2597,50115,760
66%
87418:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1459404863
35%
4121:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2452390842
34%
4320:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3457328785
32%
3821:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,3681,1222,490
10%
12220:1
มัธยมศึกษาปีที่ 4304272
40%
236:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5214768
38%
234:1
มัธยมศึกษาปีที่ 6152641
23%
141:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย66115181
1%
536:1
รวมทั้งสิ้น12,43311,28423,717
100%
1,33218:1