3,436

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน80623.46%
ข้อมูลสถานศึกษา3309.60%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา2918.47%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด2176.32%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน1373.99%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด1153.35%
ผลสอบ O-Net992.88%
สถิติ/บริการ972.82%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง892.59%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน862.50%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
โครงการในโรงเรียน792.30%
สรุป นร.รายชั้นเรียน792.30%
ตารางจำแนก.เพศ792.30%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง742.15%
แนวโน้ม จำนวน นร.651.89%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ631.83%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ541.57%
นร.จำแนกตามอายุ511.48%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ481.40%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น471.37%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา461.34%
รายงานบริหารงบประมาณ431.25%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา401.16%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน381.11%
นร.จำแนกตามความพิการ371.08%
ผลสอบ NT351.02%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง351.02%
บุคลากรเกษียณอายุ351.02%
ผลสอบ RT260.76%
นร.จำแนกตามสัญชาติ260.76%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด240.70%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด240.70%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส240.70%
ตรวจผลการเรียน นร.180.52%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.47%
นร.จำแนกตามศาสนา150.44%
คณะกรรมการ140.41%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.140.41%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง120.35%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ80.23%
ภาพรวมระดับจังหวัด0-